Abonelik Sözleşmesi

Internet Hizmetleri Kullanım Sözleşmesi

Madde 1 Tanımlar
Access Point ( Erişim Cihazı): Kullanıcıların kablosuz erişim sağlamakta kullanılan harici teçhizat, Usb Stick : Kullanıcıların kablosuz erişim sağlamakta kullanılan dahili teçhizat, Anten : Kablosuz erişimde sinyal seviyesinin arttırılması ve düzenlenmesini sağlayan teçhizat, Download : İnternetten veri indirilmesi işlemi, Upload : İnternete veri gönderilmesi işlemi, IP Adresi : Ağ üzerinde bilgisayarların bir biri ile haberleşmesine imkan sağlayan İnternet Protokol Numarası,
IP Bloğu : KablosuzDSL tarafından abonelere tahsis edilen IP grubu, Kablo Sistemleri Alt Yapısı : İnternet hizmetlerinin fiber optik kablo, koaksiyel kablo, ağ kablosu, vb bir fiziki ortam üzerinden abonelere ulaştırılmasına imkân sağlayan telekomünikasyon alt yapısı, Kablosuz Sistemler Alt Yapısı : İnternet hizmetlerinin erişim noktaları, pop-up noktaları, vb ortamlar aracılığıyla abonelere ulaştırılmasına imkân sağlayan telekomünikasyon alt yapısı, Sabit IP : KablosuzDSL tarafından abonelere tahsis edilen Ip, Abone Merkezi : KablosuzDSL tarafından yetkilendirilen ve abonelikle ilgili her türlü işlemin yapılabildiği iş yerleri ile KablosuzDSLşubeleri, Ücret Tarifesi: Kablosuz internet hizmetlerine ilişkin kurulum ve aktivasyon ücretleri, kullanım bedelleri, cihaz ücretleri, gecikme bedelleri ve diğer ücretler ile ücretlendirmeye ilişkin esasların yer aldığı, KablosuzDSL yönetim kurulu tarafından belirlenen tarife. Dönem : 30 günlük kullanım ve faturalandırma süresini ifade eder. Kredi Yükleme Kar : Ön ödemeli internet erişimi sağlamanız için sisteme girilecek kodun yazdığı belge. Https: (İngilizce Secure Hypertext Transfer Protocol, Türkçe güvenli hiper metin aktarım iletişim kuralı) HTTP'nin güvenli olanıdır.Klasik HTTP protokolüne SSL protokolünün eklenmesi ile elde edilir.
Madde 2.Sözleşmenin Konusu
Bu sözleşme KablosuzDSL'e ait kablosuz/kablolu sistemleri alt yapısı üzerinden aboneye sağlanan internet hizmetleri ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler. Aboneliği bağlayıcı taahhüt veya kontrat değildir.
Madde 3.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1- KablosuzDSL, abonelik başvurusunu takiben 10 gün içerisinde, abonenin hizmet almayı talep ettiği adresinde gerekli test işlemlerini gerçekleştirerek teknik imkânlar dâhilinde abonenin hizmetlerden yararlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesini müteakip KablosuzDSL. Aboneye ait cihazlar veya test cihazları vasıtası ile hizmetin kurulumunun eksiksiz gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder.
3.2- Hizmetin verileceği adreste kablosuz/kablolu sistem altyapısının bulunmaması, binadan kaynaklanan elektrik arızaları, bina yönetiminin izin vermemesi, erişim noktası sorunları vb. teknik nedenlerle kurulumun gerçekleştirilememesi durumunda, bu engeller aşılıncaya kadar abonelik başvurusu askıya alınır.
3.3- KablosuzDSL aboneye teknik destek, bakım ve onarım hizmeti vermekle yükümlüdür.Abone, arıza bildirimini veya hizmetle ilgili talebini, internette www.kablosuzdsl.com adresine, telefonla veya abone merkezlerine usulüne uygun yapacağı başvuru ile KablosuzDSL'e iletebilir. KablosuzDSL, arıza bildiriminin yapılmasını takiben 3 gün içerisinde arıza ile ilgili onarım faaliyetlerine başlamakla yükümlüdür. KablosuzDSL'in kusuru dışında oluşan, uzun süreli elektrik kesintileri, altyapı çalışmaları, idarî prosedürler, doğal afetler, vs. nedenlerle oluşan kesintilerden KablosuzDSL sorumlu değildir. KablosuzDSL'in kusuru olması halinde, arıza ve kesintilerin, telefon numaralarına bildirilmesinden itibaren arızanın bir günü aşması halinde hizmet verilen tam günlere 1 (bir) gün eklenir.
3.4- Abone tarafından temin edilen cihaz ve alıcılardaki arızalar, binadan kaynaklanan elektrik arızaları, erişim noktası sorunları, bina tadilât ve tamirat vb. abone kusurundan kaynaklanan teknik nedenlerden dolayı meydana gelen arıza ve kesintilerden abone sorumludur; bu durumlarda abone KablosuzDSL'den herhangi bir talepte bulunamaz.
3.5- Abone, internet trafiğinden kaynaklanan zararlara maruz kalmamak için gerekli antivirüs, antispam, firewall, şifreleme gibi gerekli tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
3.6- Hizmetin alınması için gerekli Access point, usb stick, anten, bilgisayar vb. her türlü cihazın temin etme yükümlülüğü aboneye aittir. Abone KablosuzDSL tarafından bağlantı için onaylanmamış cihazlar ile bağlantı işlemlerinde erişim garantisi verilmez.
3.7- KablosuzDSL tarafından kampanya kapsamında kurulan cihazların mülkiyeti KablosuzDSL'e yada yetkili bayiiye aittir. Bu cihazlarda KablosuzDSL etiketi mevcuttur. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya hizmetin durdurulması halinde abone kurulan cihaz/cihazları KablosuzDSL'e sağlam olarak iade etmekle yükümlü olup, aksi taktirde cihazın ücreti aboneye tahakkuk ettirilir.
3.8- KablosuzDSL, teknolojik gelişmeler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle hizmetin sunumunu, niteliği ve çeşitliliğinden, değişiklik yapma, yeni uygulamalar getirmek, hizmeti kaldırmak, yenilemek ve değiştirmek hakkına sahiptir. KablosuzDSL, bu değişiklikleri yürürlüğe girmeden önce abonelere kendi KablosuzDSL kurumsal web sitesinde duyuracaktır. Bu duyuru aboneye yapılmış bildirim hükmünde kabul edilir.
3.9- KablosuzDSL, ilgili mevzuat çerçevesinde abone sayısını arttırmak amacı ile kampanyalar düzenleyebilir. Kampanyadan yararlanarak, aboneliğini belirli süre devam ettiren abonenin, süresinden önce kampanyadan çıkması, aboneliğini iptal ettirmesi, kablosuz/ kablolu alt yapının bulunmadığı bir adrese aboneliğin naklini istemesi nedeni ile sözleşmenin feshedilmesi durumunda, kampanya kapsamında alınmayan takılan cihazlar geri alınıp, diğer kurulum bedelleri ile yapılan diğer indirim bedelleri aboneden tahsil edilir. Bunun dışında aboneden cezai şart, cayma bedeli veya taahhüt adı altında herhangi bir ücret talep edilmez.
3.10- Hizmetin amacı dışında kullanılması, cari amaçla başka kişilere bireysel veya toplu olarak kullandırılması, kullanım sırasında KablosuzDSL'e ait sistem ve teçhizata zarar verilmesi, Kablo/Kablosuz sistem alt yapısını üzerinde değişiklikler yapılması durumunda KablosuzDSL, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshederek uğranılan zararın tazmini için hukuki yollara başvurmaya yetkilidir.
3.11- Abone, hizmet mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde interneti kullanmakla yükümlüdür. Hizmetin veya hizmetten yararlanmak için gerekli cihazların mevzuata aykırı veya suç teşkil edecek şekilde kullanılması, kullanılmasına aracılık edilmesi, aşağıda yazan yasak kullanımları gerçekleştirmesi halinde KablosuzDSL aboneye verilen hizmeti durdurup sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir. KablosuzDSL, abonenin hizmeti mevzuata aykırı olarak, suç teşkil edecek şekilde veya yasa dışı faaliyet için kullanıp kullanmadığını denetlemekle sorumlu ve yükümlü olmayıp, bu tür kullanımlardan abone tek başına sorumludur. KablosuzDSL tarafından aboneye sunulan hizmetin kullanımı esnasında ; FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, cari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar ile ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlardan, SALDIRGAN ve TEHDİTKÂR DAVRANIŞLAR : 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkâr davranışlar içerecek şekilde kullanımdan,DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM : Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktivitelerden , VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI, P2P, TORRENT v.b. ağ, sistemi ve servis cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerden , SPAM GÖNDERİMİ, alıcının isteği dışında toplu ve/veya cari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile göndermekten , DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü  akviteden kaynaklanan her türlü idari,hukuki,cezai ve mali sorumluluk aboneye aittir. KablosuzDSL bu konuda maruz kaldığı her türlü hukukî yaptırımlardan dolayı aboneye rücu eder. KablosuzDSL aboneye verilen hizmeti durdurup sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir.
3.12- Abone, nakil talep edilen adreste Kablosuz/Kablolu Altyapısının bulunması şartı ile abonelik hizmetinin başka bir adrese naklini talep edebilir. Nakil talebi üzerine abone ile yeni bir sözleşme imzalanır, yeni sözleşmenin imzalanması ile işbu sözleşme kendiliğinden fesh olur.
3.13- Fatura adresi değişikliği, abonelik iptali, hizmet değişikliği başvuruları KablosuzDSL Abone Merkezlerinden, internetten www.kablosuzdsl.com adresinden veya telefon ile yapılabilinir. İnternet hizmetleri için internetten www.kablosuzdsl.com adresinden veya telefonla yapılan iptal başvurularının alındığı andan itibaren 24 saat içinde aboneye verilen hizmet durdurulur.
3.14- Abonenin cihaz temin edememesi,satın aldığı hizmeti zamanında kullanmaması ve benzer nedenlerle sunulan hizmetten süresi içinde faydalanmaması ücret ödemesini engellemez.
3.15- KablosuzDSL, ilgili mevzuat çerçevesinde ücret tarifesinde, kampanya ve tarife paketlerinde değişiklik yapabilir. KablosuzDSL, ücret tarifesini, kampanya ve tarife paket bilgilerini internet sitesinden abonelerine duyurmak ve abonelerin bu bilgilere her an ulaşabilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu duyurular aboneye yapılmış bildirim hükmünde kabul edilir.
3.16- KablosuzDSL, mali mevzuatta uyumlu fatura düzenlemek ve düzenlenen faturayı bayiler kanalıyla aboneye ulaştırmak ile yükümlüdür. Faturaların posta ile adresine gönderilmesini isteyen abone, fatura gönderilmesine ilişkin kargo masrafını ödemeyi kabul eder. Abone, fatura adresindeki değişikliği, en kısa sürede KablosuzDSL'e bildirmekle yükümlüdür. Kendisine fatura ulaşmayan abone, durumu 15 gün içinde KablosuzDSL'e bildirir. Aksi takdirde, gönderilen faturaların aboneye ulaşmamasından dolayı KablosuzDSLsorumlu değildir.
3.17- Abone, tesisin gerçekleştiği veya hizmetin alınmaya başladığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde herhangi bir sebep bildirmeksizin cayma hakkını kullanabilir. (Abone aynı hizmetle ilgili ikinci kez cayma hakkını kullanamaz.) Bu durumda ön ödemeli aboneden tahsil edilmiş bir ücret mevcut ise aboneye iade edilir. KablosuzDSL tarafından aboneye peşin, vadeli ve bedelsiz verilen cihazlar cayma hakkının veya ayıptan dolayı iade hakkının kullanıldığı süre içersinde sağlam ve çalışır şekilde, cihaz kutusuyla abone tarafından KablosuzDSL yetkili bayilerine teslim edilir.Kurulum sürecinde harcanan kablo ve işçilik ücreti yetkili bayi tarafından talep edilebilir. Söz konusu cihazların aboneden kaynaklanan nedenlerle sağlam ve çalışır durumda olmaması ya da eksiksiz teslim edilmemesi halinde cihazlara ait bedeller aboneden fatura yolu ile tahsil edilir. Abone tesisin gerçekleştiği veya hizmetin alınmaya başladığı tarihten itibaren 10 (on) gün sonra iptal işlemlerinde ücret iadesi yapılmaz.
3.18- İş bu sözleşmenin tümü veya bazı hükümleri KablosuzDSL tarafından aboneye en az bir ay önceden bildirmek koşuluyla her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler KablosuzDSL kurumsal web sitesinden duyurulur. Abone, yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
Madde 4 Özel Hükümler
4.1- KablosuzDSL, aboneye ait iletişim bilgilerini ancak aboneyi bilgilendirmek amacıyla kullanır, üçüncü kişilerle paylaşmaz. Söz konusu bilgiler, yasalarla belirlenen hallerde, yasal yollardan talep edilmesi halinde ilgililere verilir.
4.2- Kablosuz iletişim teknolojisi gereği havada olan yayınlar güvenlik açığı yaratabilir. Bunun önlenmesi için Https servislerinin kullanılması tercih edilmelidir. Bilgi güvenliğiniz için ilk girişinizde şifrenizi değiştirmeniz önerilir. 
Madde 5.Sözleşmenin Süresi
İş bu sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşmenin süresi hizmet alınmaya devam ettiği sürece, karşı tarafa yazılı ihbarda bulunmadığı sürece devam eder.
Madde 6.Uyuşmazlıkların Giderilmesi
İş bu sözleşmeden doğan herhangi bir uyuşmazlık durumunda abone öncelikle, bulunduğu ildeki KablosuzDSL Abone Merkezlerine , sorunun çözülmemesi halinde ise KDSL TELEKOMN. İNTRN. BİL. HİZMET. ELEKT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'ne uyuşmazlık konusu ve çözüm talebi ile ilgili yazılı olarak başvuruda bulunur. Abonenin talebi ilgili birim tarafından incelenip değerlendirilerek aboneye 20 gün içersinde yazılı cevap verilir. Yazılı cevabın aboneyi tatmin etmemesi halinde abone Tükeci Hakem Heyeti 'ne veya Mahkemelere başvurabilir. Uyuşmazlıkların giderilmesinde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bu sözleşme imzalanmadan önce kullanım Sözleşme’de yazan 6 maddeyi okuyup, kullanıcı adımı ve şifremi kimseyle paylaşmayacağımı aynen kabul ederim.
KablosuzDSL/Bayi                                                                            Abone
Yetkili Bayi / Ad Soyad İmza                                                           Ad Soyad İmza
ONLINE İŞLEMLER